Liikkeenjohdon konsultointi

Konsultti on monella alalla toiminnassa oleva nimike. Tällä yleisnimikkeellä tarkoitetaan sellaista ihmistä, joka on erikoistunut neuvomaan ja kehittämään liikeyrityksiä niiden teknisissä tai taloudellisissa haasteissa. Tämä ala kattaakin kaikenlaisen toiminnan niin louhintakonsultoinnista aina sisustukseen tai liikkeenjohdon neuvontaan saakka. Konsultin rooli vaihteleekin suuresti ja konsultteja toimii monin erinäisin taustoin ja monella eri koulutustaustalla varustettuna.

Konsultilla on yleensä hyvinkin merkittävä vastuu, sillä he toimivat usein yrityksissä päätösten vahvistajina tai ehdottajina. Mikäli konsultti osaa asiansa, on hänen helppo luoda lisäarvoa yritykselle tuomalla peliin oman asiantuntemuksensa. Mikäli taas konsultti on epäpätevä, voi yritykselle, työntekijöille tai jopa sidosryhmille syntyä suurtakin vahinkoa.

Konsultointi erityisesti liikkeenjohdon osalta on kasvanut valtavasti. Tähän syynä ovat esimerkiksi tietotekniikan vauhdikas kehitys sekä erilaisten sääntelyiden purkautuminen lukuisilla toimialoilla. Tämä on vaikuttanut siihen, että yritykset ovat kykeneviä muuttamaan toimintaympäristöään nykyään hyvinkin nopeasti.

Liikkeenjohdon konsultointi Suomessa

Suomessa erilaisia konsultointipalveluita liikkeenjohdolle tarjoavat useat suuret konsulttiyritykset, jotka monet ovat monikansallisia ja tarjoavat monipuolisesti palveluita tietoteknisestä osaamisesta taloushallintoon ja strategiseen konsultointiin. Joiltakin suurimmilta konsulttiyrityksiltä voi saada myös yhdistettyä insinöörikonsultointia ja liikkeenjohdon konsultointia, jolloin lopputulos on luonnollisesti huomattavasti kokonaisvaltaisempi. Pienemmät yritykset puolestaan ovat yleensä tiukasti erikoistuneita yhteen aiheeseen, kuten rekrytointiin tai vaikkapa myyjien valmentamiseen. Tällöin heillä on yleensä hyvin tarkka tieto-taito kyseisestä alasta ja ovat sen alan todellisia eksperttejä.

Vaikka Suomessa ei vielä ole aivan jokapäiväistä palkata konsulttia liikkeenjohdon avuksi, on se ilahduttavissa määrin kuitenkin kasvussa.

Liikkeenjohdon konsultoinnin historia

Liikkeenjohdon konsultointi periytyy yleisen katsannon mukaan taylorismista 1800-1900-lukujen vaihteesta, eli työntutkimuksen tekniikoista sekä tieteellisen liikkeenjohdon tutkimuksesta. Toisaalta taas voidaan katsoa konsultoinnin olevan hyvinkin ikivanha tietotaito, käyttiväthän jo muinaisen Rooman senaattorit apunaan erilaisia neuvonantajia.

Omaksi toimialaksi tämä konsultointi alkoi kuitenkin varsinaisesti erottua vasta 1930-luvulla Yhdysvalloissa, jossa kilpailulainsäädäntö säädettiin kieltämään ja rajoittamaan esimerkiksi kartellien ja trustien toimintaa, ja pankkeja kiellettiin neuvomasta asiakasyrityksiään strategisissa pulmissa. Tämä aiheutti sen, että syntynyt markkinarako oli nopeasti tukittu itsenäisten asiantuntijoiden toimesta.

Kuinka liikkeenjohdon konsultoinnilla vaikutetaan

Kun tehtiin tutkimus liikkeenjohdon konsultoinnin toimista ja vaikutuksesta, saatiin hyvinkin mielenkiintoisia tuloksia. Konsultointi liikkeenjohdon apuna sinällään teki niin sanottuja rutiinitoimenpiteitä, eli määritti tarkemmin yrityksen tehtäviä sekä vastuita, kehittivät uusia protokollia hallitsemaan varastoa ja protokollia sekä paransivat kannustimia ja korjasivat erinäisiä epäkohtia. Kun tulokset saatiin, voitiin nähdä, että vertailuyrityksiin verrattuna hyödyt olivat jopa 300 000 dollaria vuositasolla. Tämä on huomattava määrä. Myös yrityksessä tehtyjen virheiden määrä pieneni ja varastojen suuruutta saatiin vähennettyä ja kuitenkin tuotantoa kasvatettua.

Miksi palkata liikkeenjohdon konsultti?

Konsulttifirmat tarjoavat käyttöön kansainvälisesti kokeneita erikoisosaajia. Näiden osaajien avulla voit saada kullanarvoista apua yrityksen toimintojen tehostamiseen sekä ylipäänsä strategian kehittämiseen. Ulkopuolinen näkökulma tuottaa yleensä uusia ideoita ja näkökulmia joita ei sisältäpäin katsottuna kenties pysty havaitsemaan. Konsulttiyrityksillä on hallussaan vahva osaaminen toimialoista joita ne edustavat, usein osaamispohjaa myös kansainvälisesti sekä luonnollisesti myös näyttöä tuloksista. He auttavat yrityksiä ja yritysjohtoa tekemään päätöksiä ja tekevät tämän pohjaten sanomansa markkinanäkemykseen ja syvälliseen markkinatuntemukseen, strategioihin ja operaatioihin.

Kun apuna on asiansa osaava ja tunteva konsulentti, voi yritysjohtokin luottaa siihen, ettei päätökset ja ratkaisut tule tehdyksi pelkästään omalla mutu-tuntumalla. Konsultti avustaa vaikeimmissakin päätöksissä sekä on tukena koko projektin ajan, niin kauan kuin vaaditaan ja on sovittu. Hyvä konsultti tuo firmalle arvoa niin tuotannollisesti kuin tulevaisuuteen katsovana sijoituksenakin.

Sijoitusalan konsulttipalvelut

Finanssiala on laaja määritelmä, joka pitää sisällään monenlaisia aloja ja yrityksiä, joiden tarjoavat palvelut ovat yleensä päällekkäisiä. Finanssiala on tärkeä myös Suomen kansantaloudelle, sillä alaan liittyvät markkinat ovat kansainväliset ja moni alan yritys onkin monikansallinen.

Finanssialan tuotteet ja palvelut

Pankit ovat yksi alan tärkeimmistä palveluntarjoajista sekä työllistäjistä. Pankkeja on niin kotimaisia talletuspankkeja, investointipankkeja kuin ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeitä ja tytäryhtiöitäkin.

Erilaiset vakuutusyhtiöt kuuluvat myös finanssialaan. Ne jaotellaan työeläke-, henki- ja vahinkovakuutusyhtiöihin, jotka lain mukaan eivät voi toimia samassa yhtiössä, mutta jotka usein käytännössä toimivat yhtiöryhmänä.

Rahoitusyhtiöitä on monenlaisia ja suurin osa niistä kuuluu pankkikonserneihin. Rahoitusyhtiöt tarjoavat esimerkiksi osamaksukaupan rahoitusta, mutta myös käyttöpääoman rahoitusta. Rahoitusyhtiön tarjoamalle luotolle ei tarvitse vakuuksia, vaan itse rahoitettava kohde riittää vakuudeksi.

Arvopaperimarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä arvopapereilla. Yritys laskevat osakkeita markkinoille rahoittaakseen toimintaansa hankkimalla pääomaa. Sijoittajat käyvät sitten kauppaa näillä arvopapereilla esimerkiksi pörssissä. Pankit sekä erilaiset sijoitusyhtiöt toimivat arvopaperinvälittäjinä.

Sijoitusrahastot taas koostuvat sekä yhteisöjen että yksityishenkilöiden rahoista, joita hoitaa rahastoyhtiö, joka sijoittaa niitä erilaisiin arvopapereihin. Sijoitusrahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa erilaisiin sijoituskohteisiin.

Konsultoinnin eri muodot

Finanssialaan kuuluu olennaisena osana konsultointi. Sijoitusalan palveluita voivat tarjota niin vakuutusalan yhtiö, vedonlyöntivälitykseen erikoistunut yritys kuin kirjanpito- ja tilitoimistokin. Konsultointi tarkoittaa yksinkertaisuudessaan neuvontaa, jossa alaan erikoistuneet asiantuntijat neuvovat asiasta vähemmän tietäviä tahoja, on kyseessä sitten yhtiön johto tai yksittäinen sijoittaja.

Konsulttiyrityksen tehtäväkenttä liikeyrityksessä on monitahoinen ja sen päätavoitteena on yleensä optimoida liiketoiminnan tehokkuutta eri tavoin. Nämä voivat liittyä kirjanpitoon, johtoon, markkinointiin tai veroasioihin. Se pitää sisällään myös rahastoneuvonnan sekä investointikonsultoinnin.

Rahoitusneuvonnassa kehitellään ja vahvistetaan yrityksen rahoitusjärjestelmää, kunhan on ensin analysoitu ja tarkastettu sen työ- valmistus- ja investointitoimet. Strateginen rahoitusneuvonta tarkoittaa strategioiden kehittämistä ja pääoman arvon kasvattamista. Myös sijoitustoimintaan annetaan sijoitusneuvontaa. Usein kyseessä on hyvinkin yksityiskohtainen sijoituspolitiikka, joka toteutetaan valitsemalla sijoitusohjelmia ja kiinnittämällä pääomaa konsultin ammattimaisten suositusten mukaisesti.

Koulutus

Finanssialalle voi tulla monen koulutuksen kautta. Koulutusta tarjoavat niin toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, yliopistot kuin yksityiset koulutuksen järjestäjätkin. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona tai kouluttautua alalle oppisopimuskoulutuksen kautta.

Erilaiset liiketalouden ja kauppatieteiden tutkinnot ovat hyvä pohjakoulutus alalle, mutta myös varsinkin sijoituspalvelualalla käy myös oikeustieteellinen tutkinto, kuin myös muun alan tutkinto. Alalla on myös matemaatikkoja, kansantaloustieteilijöitä sekä teknisen korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Koska ala on kansainvälinen ja muuttuu jatkuvasti, tarvitaan myös jatkokoulutusta. Esimerkiksi FINVA kouluttaa finanssialan toimijoiden henkilöstöä ja se tarjoaa sekä koulutuksia, verkkokursseja että räätälöityjä kursseja halukkaille oppijoille. Koulutukset ovat seminaarityyppisiä, yleensä muutaman päivän mittaisia ja niiden aiheet liikkuvat Vakuuttavasta ja luontevasta esiintymisestä Lääketieteeseen vakuutusalalla.

Kantapään kautta

Kaikkea ei voi kuitenkaan oppia kirjasta lukemalla ja kursseilla kuulemalla. Osa tiedosta on niin sanottua hiljaista tietoa ja osa pitää vain oppia kantapään kautta. Nousevat kansantaloudet kuten vaikkapa Kiina, vetävät puoleensa monia sijoitusalan ihmisiä. Kulttuuri eroaa kuitenkin pohjoismaisesta radikaalisti ja bisneksen teossa täytyy maksaa oppirahat.

Nousevissa talouksissa on paljon mahdollisuuksia yritteliäälle ja esimerkiksi kannattaakin tuoda itseään ja omaa yritystään tunnetuksi yksinkertaisella jalkatyöllä ja isolla pinkalla käyntikortteja. Täytyy kuitenkin varautua kiinalaiseen toimintakulttuuriin, jossa sopimuksiin ei kannata suuresti luottaa. Tämä saattaa olla suomalaiselle outoa, mutta Kiinassa välejä ei kannata katkaista, vaikka tulisikin heitetyksi yrityksestä pellolle, sillä kontaktit pysyvät aina ja samainen yritys saattaa ottaa yhteyttää jälleen puolen vuoden päästä ja pyytää töihin.

Hyvän liikkeenjohdon ABC

Liikkeenjohto on olennainen osa lähes mitä tahansa yritystä tai alaa, jossa työskennellään ryhmässä. Englanninkieliseltä nimeltään business management, liikkeenjohtoon koulutetaan erikseen, sillä onnistuneeseen liikkeenjohtoon tarvitaan tiettyjä tietoja ja taitoja, joita ei monelta löydy ilman koulutusta.

Hyvä liikkeenjohto muun muassa taitaa työskentelijöiden käsittelyn, pitää huolta myös oman työn sujuvuudesta, motivoi, omaa multitask-taidot, kommunikoi, keskustelee ja sovittelee.

Tässä muutama vinkki onnistuneeseen liikkeenjohtoon:

  1. Anna työntekijöiden tuntea itsensä tärkeiksi

On totta, että minkä tahansa yrityksen menestys riippuu pitkälti sen työntekijöistä. Pidä huolta, että työntekijät myös tietävät tämän. Saa työntekijät tuntemaan, että he ovat suorassa yhteydessä yrityksen menestykseen ja kasvuun. Tee tämä jopa silloin, kun kyseessä ovat vain yrityksen partnerit tai freelancerit, sillä luotuasi heidän kanssaan hyvä suhteen ja antaessasi heidän tuntea olevansa tärkeitä yrityksesi menestykselle, he luultavasti myös toimivat yrityksesi menestyksen mielessä pitäen.

  1. Rekrytoi motivaatiota, kouluta taitoa

Etsiessäsi uusia työntekijöitä yritykselle, kiinnitä hakijoissa aina huomiota motivaatioon äläkä huolehdi taidosta niin paljoa. Motivaatio kantaa pitkälle ja pitää huolen siitä, että työntekijä vie hyvän kuvan yrityksestä myös muualle maailmaan. Taito ei hakuvaiheessa ole yhtä tärkeää kuin motivaatio, sillä voit aina opettaa ne taidot työssä, jotka sen tekemiseen tarvitaan, jos hakijalla on hyvä yleispohja työn tekemiselle. Esimerkiksi koulutus tai vastaava, muuten hankittu pätevyys.

On tärkeää kouluttaa työntekijöitä, jotta he saisivat työssä onnistumisen tunteita ja motivaatio pysyisi korkealla. Kouluttaessasi työntekijöitä, jaa koulutus kahteen osaan: yrityksen strategiaan ja suuntaan sekä työssä tarvittaviin ominaisuuksiin ja taitoihin. On tärkeää pitää työntekijöille säännöllisiä koulutuksia, sillä yrityksen tavoitteet muuttuvat aika ajoin ja saattavat vaatia uusia taitoja työntekijöiltä tai huomion kohdistamista erilaisiin taitoihin.

  1. Ole esimerkki muille

Liikkeenjohto on työpaikalla esimerkki muille työntekijöille siitä, mitä heidän pitäisi olla tekemässä. On siis tärkeää, että johdossa ollaan ajoissa työpaikalla, kohdellaan muita ystävällisesti ja ymmärtäväisesti ja pysytään tyynenä paineen alla. Jos johto saapuu töihin myöhässä, mahdollisuus myös työntekijöiden tulemiseen töihin myöhässä kasvaa huomattavasti. Sama tapahtuu nopeuden ja työkavereiden kohtelun kanssa.

Tärkeää on pysyä empaattisena olentona, mutta samalla näyttää esimerkkiä siitä, minkälaista käytöstä työpaikalla tuli osoittaa. Muista myös, että jokainen työntekijä on yksilö ja sinun tulisi kohdella heitä sellaisina. Luo hyvä suhde jokaisen työntekijän kanssa, sillä tämä nostaa auktoriteettiasi ja saa työntekijät seuraamaan esimerkkiäsi paremmin.

  1. Kuuntele ja arvosta muiden mielipidettä

Aina, kun jollain on jotakin sanottavaa, kuuntele heitä ja anna heidän ilmaista mielipiteensä. Vaikkei ajatus olisikaan oman suunnitelmasi mukainen tai kenties ei aivan loppuun ajateltu, anna ajatuksen silti tulla ulos. Hyssyttelemällä työntekijöitä ja jättämällä ideat kuuntelematta luot vain kaunaa ja ikäviä tunteita työntekijöiden ja itsesi välille. Kysy kysymyksiä niiltä, jotka eivät ole tyytyväisiä. Mitä ajattelet asiasta? Miksi? Mitä voisimme tehdä paremmin sinun mielestäsi ja miten? Näin voit oppia itsestäsi ja omasta johtotyylistäsi paljon ulkopuoliselta.

  1. Tee tapaamisia myös itsesi kanssa

Käytäntö saattaa kuulostaa ensialkuun hölmöltä, mutta on itse asiassa ehdottoman tärkeää liikkeenjohdon onnistumisen kannalta. Tee tapaamisia itsesi kanssa viikoittain ainakin tunnin verran, jotta voit rauhassa reflektoida kuluneen viikon tapahtumia ja kehittää itseäsi työssäsi. Näin voit oppia virheistäsi ja kehittää lähestymistapojasi erilaisia ongelmia kohtaan. Jos et itse ota itsellesi aikaa miettiä näitä asioita, ei kukaan muukaan tule kertomaan niistä sinulle. On tärkeää ymmärtää, ettei kukaan ole täydellinen, mutta jokainen voi kehittyä paremmaksi. Tähän päästään vain itsetutkiskelulla ja työn reflektoinnilla. Kannusta myös alaisiasi vastaaviin toimiin.?